پاسخ به شبهات

نرم افزارهای رایانه وهمراه

  نرم افزار معارف اسلامی

  نرم افزار سوالات شیعی

  نرم افزار استفتاءات

  نرم افزار قرآن کریم تحت ویندوز

  فهرست تفصیلی مناسک حج تحت ویندوز

  فهرست تفصیلی رساله توضیح المسائل

  نرم افزار "ادعیه و مناجات" تحت ویندوز

استفتاءات جدید (سه جلدی) / نگارش 2
همراه:

  رساله توضیح المسائل / نگارش 2

  مناسک جامع حج / نگارش 2

  1- خانواده نرم افزار های احکام همراه (مخصوص موبایل)